Synergy Accessibility Tips Chế độ tiếp cận

Bảo mật

 

Thỏa thuận Sử dụng ParentVUE/StudentVUE

ParentVUE và StudentVUE là các ứng dụng trên nền trực tuyến (internet) cung cấp quyền truy cập vào hồ sơ giáo dục cho các phụ huynh/ người giám hộ và học sinh của Học Khu thông qua khu vực trang web được bảo mật trên trực tuyến. Tất cả phụ huynh/ người giám hộ và học sinh mong muốn sử dụng ParentVUE hoặc StudentVUE phải tuân thủ với các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này.

A. Quyền lợi và Trách nhiệm
Truy cập vào ParentVUE/StudentVUE là một dịch vụ miễn phí được cung cấp cho tất cả các học sinh hiện tại và các phụ huynh/ người giám hộ của học sinh của học khu. Truy cập vào thông tin học sinh thông qua ParentVUE/StudentVUE là một đặc quyền, không phải là quyền lợi. Một phụ huynh/người giám hộ sẽ chỉ được phép kích hoạt một tài khoản ParentVUE sau khi học sinh được ghi danh vào học khu. Khi một học sinh rút lui hoặc tốt nghiệp, quyền truy cập vào ParentVUE cho hồ sơ giáo dục của học sinh đó sẽ bị bất hoạt. Phụ huynh/người giám hộ và (các) học sinh phải thực hành việc sử dụng đúng cách và theo nguyên tắc của ParentVUE.

Phụ huynh/ người giám hộ và học sinh sẽ cần một thiết bị có internet để sử dụng ParentVUE hoặc StudentVUE. Trong khi các ứng dụng này được thiết kế theo cách dễ hiểu có hữu ích cho người dùng, học khu không thể hứa chắc về sự truy cập tối ưu cho tất cả mọi người sử dụng và do các nguồn lực có giới hạn, không thể cung cấp khắc phục sự cố cá nhân nếu có bất cứ khó khăn nào về kết nối với hoặc sử dụng ParentVUE hoặc StudentVUE.

B. Trách nhiệm về Tính Chính xác của Thông tin
Độ chính xác của thông tin là trách nhiệm chung giữa các bộ phận học khu và phụ huynh/ người giám hộ. Trong khi học khu thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ, phụ huynh/ người giám hộ nên định kỳ liên lạc để kiểm tra thông tin cá nhân và liên lạc của học sinh để xác nhận rằng tất cả thông tin là chính xác. Các câu hỏi về sự chuyên cần gửi đến văn phòng trường, và các câu hỏi liên quan đến điểm nên được gửi đến giáo viên của học sinh.

C. Sử dụng ParentVUE
Phụ huynh/ người giám hộ và học sinh phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
Phụ huynh/ người giám hộ và học sinh phải:
• hành động có trách nhiệm, có nguyên tắc đạo đức, và hợp pháp khi sử dụng ParentVUE hoặc StudentVUE.
• không chia sẻ mật khẩu của họ với bất kỳ ai.
• không cố gắng truy cập thông tin cho bất kỳ tài khoản nào được chỉ định cho người dùng khác.
• không cố thay đổi hoặc phá hủy dữ liệu hoặc bỏ qua các biện pháp an ninh mạng của học khu.
• không thiết lập máy vi tính của họ để tự động đăng nhập vào trang web của ParentVUE hoặc StudentVUE.
• không sử dụng địa điểm internet này cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, bao gồm cả vi phạm các luật bảo mật dữ liệu của liên bang và tiểu bang.
• Phụ huynh/ người giám hộ hoặc học sinh nào mà xác định ra một vấn đề an ninh trong phạm vi ParentVUE hoặc StudentVUE nên thông báo cho trường của họ ngay lập tức, không cần trình bày vấn đề với bất kỳ ai khác.
• Phụ huynh/ người giám hộ và học sinh không tuân thủ các điều khoản sử dụng sẽ bị từ chối quyền truy cập vào trang mạng.
• Những phụ huynh có quyền chăm nom và giám hộ hợp pháp của học sinh nhưng sống cách biệt có thể kích hoạt một tài khoản ParentVUE riêng. Một phụ huynh không có quyền chăm nom có thể kích hoạt một tài khoản ParentVUE riêng. Tuy nhiên, một phụ huynh không có quyền và trách nhiệm chăm sóc không được phép truy cập điện tử vào vào thông tin liên lạc (điện thoại, địa chỉ) của phụ huynh duy nhất có quyền chăm nom và thông tin liên lạc khẩn cấp cho học sinh.

D. Giới hạn Trách nhiệm của Học Khu
Học khu sẽ sử dụng các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin của học sinh khỏi việc truy cập/xem trái phép. Học khu không chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh thông qua việc sử dụng ParentVUE hoặc StudentVUE, hệ thống máy tính của Học khu, hoặc Internet một cách trái phép. Học khu sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hành động mà phụ huynh/ người giám hộ thực hiện làm tổn hại đến thông tin của học sinh. Học khu có quyền giới hạn hoặc chấm dứt ParentVUE hoặc StudentVUE trong việc xem thông tin của học sinh mà không cần thông báo. Tất cả hoạt động của tài khoản ParentVUE và StudentVUE được lưu lại bằng điện tử.


https://www.pwcs.edu/cms/One.aspx?portalId=340225&pageId=936802