Synergy Accessibility Tips Chế độ tiếp cận

Liên hệ

Tất cả phụ huynh của học sinh PWCPS hiện thời đã phải nhận được khóa kích hoạt để tạo một tài khoản ParentVUE. Nếu bạn chưa nhận được khóa kích hoạt hoặc cần một bản sao mới của thư, xin liên hệ với trường bạn.

Xin liên hệ trực tiếp với trường của con bạn để nhận hỗ trợ về ParentVUE.

Để có thêm thông tin, bạn hãy bấm vào liên kết dưới đây:
https://www.pwcs.edu/cms/One.aspx?portalId=340225&pageId=936802